PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1, nhà U1, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2032
Website: http://khtc.vcu.edu.vn

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Tổng số cán bộ: 9 Trong đó:
- Phó giáo sư: 1
- Thạc sỹ: 4
- Đại học: 4
- Kế toán viên chính: 1
- Chuyên viên chính: 1
Trưởng phòng: PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy
Phó trưởng phòng: Ths. Vũ Thanh Bình

B. BỘ MÁY TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Danh sách viên chức hiện nay của Phòng

TT

Họ và tên

Học hàm,
học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Thủy

PGS.TS

Trưởng phòng

 

2

Vũ Thanh Bình

Ths

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KTVC, ĐH

 

 

4

Đoàn Thị Thu Phương

CVC, Ths

 

 

5

Lê Thị Liên

ĐH

 

 

6

Bùi Thanh Tùng

ĐH

 

 

7

Nguyễn Thị Hằng

Ths

 

 

8

Bùi Hồng Ngọc

Ths

 

 

9

Nguyễn Thị.Phương Dung

ĐH

 

 

"